Apie mus

Mokykloje mokosi 78 mokiniai. 13 mokinių gyvena mokyklos bendrabutyje, kuriam vadovauja auklėtojai D. Povilionienė ir E.Pranckevičius. Dirba 32 darbuotojai: 18 mokytojų, socialinė pedagogė, logopedė ir 10 aptarnaujančio personalo. Mokykla turi kompiuterių informacinių technologijų kabinetą, sporto salę, valgyklą, bendrabutį, savo mokyklinį autobusiuką.

Mokyklos senasis pastatas

MOKYKLOS PRIORITETAI IR UŽDAVINIAI

 • Skatinti mokymosi veiklos diferencijavimą;
 • Pagalba mokantis;
 • Efektyvinti pedagoginę ir psichologinę, socialinę pagalbą;
 • Plėtoti mokinių saviraišką.
 • Gerinti mokinių žinių, gebėjimų ir įgūdžių kokybę.

MOKYKLOS VIZIJA

 • Atvira ir patraukli savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe pagrindinė kaimo mokykla, teikianti ugdymosi prieinamumo ir socialinio teisingumo užtikrinimą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams, kaimo bendruomenėms;
 • Etnokultūros ir sporto židinys.

MOKYKLOS MISIJA

 • Užtikrinti galimybę mokinių ugdymui(si) pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo programas, užtikrinti visiems mokiniams vienodas ugdymo galimybes bei saugias ugdymosi sąlygas.

MOKYKLOS STIPRYBĖS

 • Mokytojai efektyviai sieja mokomųjų dalykų turinį su įvairių dabarties žmogui būtinų bendrųjų kompetencijų (informacinių, komunikacinių, pažinimo, mokėjimo mokytis, pilietiškumo ir t.t.) ugdymu;
 • Nedidelis moksleivių skaičius klasėse, geresnės galimybės mokytojui dirbti individualiai;
 • Aktyvi sportinė veikla;
 • Moksleivių lankomumo kontrolės sistema;
 • Profesionalus komandinis darbas.

MOKYKLOJE PALANKIOS GALIMYBĖS

 • Kiekvienam ugdytiniui įsigyti pagrindinį išsilavinimą;
 • Gilinti ugdymo turinio diferencijavimą ir individualizavimą;
 • Skatinti tėvus aktyviau dalyvauti mokyklos gyvenime;
 • Kelti mokytojų kvalifikaciją;
 • Gerosios patirties sklaida;
 • Kelti mokytojų kvalifikaciją;
 • Atlikti mokyklos įsivertinimą;
 • Efektyvinti mokyklos savivaldos veiklas.

MOKYKLOS SILPNYBĖS IR GRĖSMĖS

 • Kai kurių mokinių mokymosi motyvacijos stoka;
 • Nepakankamas tėvų bendradarbiavimas su dalykų mokytojais, klasių vadovais;
 • Mokinių elgesio kultūros, vertybinių nuostatų stoka;
 • Mokinių šeimų žema socialinė padėtis;
 • Pedagogo autoriteto nuvertinimas;
 • Patalpų trūkumas;
 • Išsilaikymo konkurencingoje rinkoje problemos;
 • Mažėja mokinių skaičius;
 • Smurto ir patyčių demonstravimas žiniasklaidoje;
 • Žemėjantis mokinių sveikatos indeksas.

FILOSOFIJA

Tol mokomės, kol gyvi esame (lietuvių liaudies patarlė)

MOKYKLOS ISTORIJA

Jau nuo 1918 metų buvo sumanyta įsteigti mokyklą Žadvainiuose pas Užgalienę Marijoną. Rindėse gyvenęs ūkininkas Augustinas Varpiotas dėjo visas pastangas, kad mokykla būtų atidaryta. Ir tik 1921 metų rudenį pas Daugėlienę Oną buvo atidaryta 4 klasių mokykla. Tuo metu mokėsi apie 50 mokinių. Mokinių amžius buvo labai įvairus: nuo 7 iki 21 metų. Dirbo vienas mokytojas. Vyresni mokiniai, prasidėjus sezoniniams darbams, mesdavo mokyklą ir eidavo dirbti. Pamokos trukdavo 30-40 minučių. Per dieną būdavo 4-5 pamokos. Be įprastų dalykų buvo dėstoma vokiečių, lotynų kalbos. Pas O.Daugėlienę mokykla išbuvo 12 metų. Per tą laiką pasikeitė daugybė mokytojų. Pirmoji mokytoja buvo Zofija Lekavičiūtė, po jos ilgiausiai, t.y. 3 metus, išdirbo Kazė Rusinaitė. Po jų buvo Povilas Pocius, Zofija Saudargaitė, Pranas Stalmogas ir kt. Mokytojai žemės negaudavo. Jie apsigyvendavo tame pačiame name, kur buvo įsikūrusi mokykla.

1933 m. mokykla buvo perkelta pas Jocį. Čia dirbo mokytoja Urbonavičienė.

1940 m. mokykla perkeliama pas Pocių. Mokykloje dirbo mokytoja Vilkaitė. Tuo metu mokėsi apie 30 mokinių.

Nuo 1942 m. mokykla perkelta pas Juknių. Kadangi buvo karo metai, tai per metus pasikeisdavo keli mokytojai. Mokykloje nebuvo jokių mokymo priemonių, išskyrus gaublį ir vieną žemėlapį.

1946 m. mokykla perkeliama į ūkininko Spiridavičiaus namą, t.y. dabartinė senoji mokykla.

1952 metais mokykla pavadinama septynmete. Jai vadovauja direktorė Agota Matelienė.

1957 metais jau mokyklai vadovauja Lingytė.

1957 metais mokyklai vadovauja P. Pocius.

1960 metais mokyklos direktoriumi tampa Venclovas.

1962 metais mokykla tampa aštuonmete, jai vadovauja direktorė Bertašiutė.

1965 metais pastatoma mūrinė mokykla, kaip senojo medinio pastato priestatas, nes, didėjant klasių skaičiui, vieno pastato nebeužtenka.

Nuo 1965 m. mokyklai pradeda vadovauti direktorius Č. Tolenis.

1967 m. buvusių direktorių pakeičia J. Mikalauskas.

1971 m. mokyklai pradeda vadovauti A. Šauklys. Tais metais ypač išaugo mokinių skaičius. Mokykloje mokosi 157 mokiniai. Atliekamas kapitalinis medinio pastato remontas. Atnaujinami koridoriai, smarkiai išplečiamas bendrabutis.

1971-1977 m.m. mokyklos direktoriumi dirbo A.Šauklys

Nuo 1977 m. mokyklai vadovauja R. Poškienė.

1985 m. mokyklai pradeda vadovauti jaunas, energingas direktorius A. Černeckis. Po dviejų metų mokykla vadinama devynmete. 1994 metais direktoriaus A. Černeckio pastangų dėka pastatoma mokyklos sporto salė.

2000 metais mokykla vadinama pagrindine. Tais pačiais metais, direktorių A. Černeckį išrinkus Rietavo savivaldybės Meru, mokyklai pradeda vadovauti R. Budreckienė.

Nuo 2002 rugsėjo 1 d. mokyklos direktore tampa Rima Černeckienė.

2001 metais R.Černeckienės iniciatyva buvo pradėtas leisti mokyklos laikraštis „Ant Jūros kranto…“, kurį netrukus perėmė žurnalistų būrelis ir laikraštį leido iki 2005 metų pabaigos. Kai kuriuos įdomesnius numerius galite rasti čia.

Nuo 2006 metų mokyklos direktoriumi tapo Algimantas Saročka. Sekančiais 2007 m. mokyklai paskirtas „geltonasis“ autobusiukas.

Nuo 2009 m. lapkričio 2 d. mokyklos direktoriumi patvirtintas Sigitas Kažukauskas.